Okumakta olduğunuz aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak; TGSP tarafından yürütülen Tercih Rehberliği (Proje) projesi kapsamında projeye dahil olan aday ve rehberlerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve aday ve rehberleri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleyeceğiz?

TGSP tarafından tercihrehberligi.com adresi vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • ►Aday ve rehber aktivasyonunu gerçekleştirmek,
 • ►Rehber oryantasyon programını tamamlamak,
 • ►Aday-rehber eşleştirmelerini gerçekleştirmek,
 • ►Aday ve rehberler ile eşleştirme bilgilerini paylaşmak,
 • ►Aday ve rehberlerden geri bildirim istemek,
 • ►Rehberlere ve adaylara proje kapsamında hatırlatma mesajları göndermek,
 • ►Proje esnasında ve sonrasında destek hizmetlerinin planlanması ve sunulması,
 • ►Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • ►Proje ile ilgili istatistik tutmak,
 • ►TGSP denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • ►Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • ►Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası ile bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • ►KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

Hangi Verilerinizi İşleyeceğiz?

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz:

Ad-Soyad, vatandaşı olduğu ülke, telefon numarası, e-posta adresi, mezun olunan okul, öğrenim görmek istenilen üniversite ve bölümler, halihazırda öğrenim görülen üniversite ve bölüm, YKS sınavı Türkiye sıralaması ve rehberler için kendisine referans olacak kurumun bilgisinden ibarettir. 

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, kullanıcıların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri TGSP’ye iletmeleri gerekmektedir. TGSP, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

TGSP tarafından toplanan kişisel verileriniz Tercih Rehberliği projesinin planlanması ve icrası, rehberlik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, aday ve rehber eşleştirmelerinin yürütülmesi ve rehber niteliğinin korunması için bilgilerinizi tüzel ve gerçek kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tercihrehberligi.com adresi üzerinden doldurduğunuz formlar vasıtasıyla ve çağrı merkezi ve rehberler ile yapacağınız görüşmeler kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. TGSP tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde yer alan amaçlarla, kurulacak sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

TGSP Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçlarımız

TGSP, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen şekilde ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. TGSP ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve diğer kişisel verileriniz tarafınıza sunulacak tercih rehberliği hizmetinin icrası ile tercih rehberliği hizmetinden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında TGSP tarafından e-posta ve SMS bildirimlerinin yapılması, rehberlerin sizinle iletişim kurabilmesi ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Bunun yanında verileriniz Tercih Rehberliği projesinin gelişmesi için anonimleştirilerek kullanılabilecektir.

Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre TGSP’nin Beylerbeyi, Beylerbeyi Çamlıca Cd. No:4 D:16, 34676 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak veya [email protected] elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Türkçe olarak yapılması gereken başvurunuzda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TGSP’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.